#eyevory_storelist #eyevory_kuzuha お客様をお出迎えするのは、メガネを着替えるように楽しむディスプレイです#枚方 #メガネ #eyevory_timeline